تجمع اعتراضی کارگران شهرداری هویزه

روز سه شنبه 25 مردادماه، شماری از کارگران شهرداری هویزه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات…