تداوم اعتراضات مردمی در عراق

جمعه شب 29 آذرماه، بار دیگر شهروندان معترض عراق در شهرهای مختلف به خیابان آمده و…