برگزاری راهپیمایی نه به جنگ با ایران در آمریکا

به گزارش منتشره، روز پنجشنبه 19 دیماه، هزارن نفر از شهروندان آمریکایی در واشنگتن و دیگر…