تجمع  بازنشستگان نیشکر هفت تپه در برابر اداره کار شوش

روز سه شنبه 20 اردیبهشت‌ماه، بازنشستگان نیشکر هفت تپه در چندمین تجمع خود طی یک سال گذشته در برابر اداره کار دست به اعتراض زدند....