عمیق تر شدن شکافهای طبقاتی و گسترش اعتراضات و قیام های شهری

شورشها ،قیامهای شهری و اعتراضات توده ای در نقاط  مختلف جهان، موج وار در حرکتند. وسعت و شدت آنها در حدی است که عنوانهای اول بیشتر رسانه های جهان را … Read More