وضعیت فاجعه‌بار کارگران صنایع نفت در مناطق جنوبی

بنابر گزارش منابع خبری کارگری، در روزهای اخیر بیشتر از پانصد نفر از کارگران در مراکز…