تداوم اعتراضات ضد دولتی در لبنان

یکشنبه شب 1 دیماه، بار دیگر معترضان لبنانی در شهرهای مختلف این کشور به خیابان آمده و با سردادن شعار خواستار کناره گیری دولت شدند.