اعتراض نسبت به دستگیری و حبس خود سرانه معلمان در ایران

آموزش بین الملل در نامه ای اعتراضی به رهبر جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکوم کردن دستگیری…