ادامه اعتراض کارگران شرکت ریل صنعتکاران زاهدان

روز پنجشنبه 28 آذرماه، برای دومین بار طی هفته جاری  کارگران شرکت “ریل صنعتکاران” زاهدان در اعترض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.