تداوم اعتصاب و تجمعات کارگران هفت تپه

روز سه شنبه 2 مهر ماه بار دیگر  کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه…

حکم شلاق برای کارگران نشانه اوج رذالت رژیم اسلامی

درحالیکه دادگاهی اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان و جمعی از مدافعان دلسوزجنبش کارگری در شعبه…