حبس و ابطال پروانه برای پزشکان مشوق اجرای تست غربالگری جنین

بر اساس سند انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، وزارت بهداشت رژیم طی نامه‌ای به تاریخ 13…