اعتصاب کارگران فاز ۱۴ عسلویه

بنابه گزارش منتشره، روز شنبه 12 مردادماه، جمعی از کارگران فاز ۱۴ عسلویه که تعداد قابل…