فراخوان پنج سندیکای فرانسه به تجمع برای همبستگی با کارگران و معلمان ایران

پنج سندیکای کارگری فرانسه در بیانیه ای ، کارگران و فعالین اجتماعی و مدنی را به تجمع مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، همزمان با کنفرانس بین‌المللی کار برای … Read More