تائید حکم زندان فرشته طوسی

برپایه گزارش منتشره، دادگاه تجدید نظر رژیم حکم ۱۸ ماه زندان “فرشته طوسی” فعال دانشجویی را تایید کرد. این فعال دانشجویی پیشتر به اتهام فعالیت...