بیانیه فعالین حقوق زن -سنندج (کردستان )بمناسبت روز جهانی کارگر

  کارگران! اول مه، ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر را تبریک میگوییم. اگر طبقات حاکم روزهای عید و عزای خود را دارند ما هم روزهای خود را داریم. روزهایی مانند … Read More