تداوم بازداشت سها مرتضایی در زندان اوین

روز چهارشنبه ۴ دیماه، پرونده سها مرتضایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی و دبیر وقت شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران یک روز پیش از اتمام مهلت تودیع قرار وثیقه به دادگاه رژیم در تهران  ارسال و کیفرخواست وی صادر شد.