چرا با وعده اصلاحات مردم در عراق آرام نمی گیرند؟

تظاهرات مردمی در بغداد و بیشتر شهرهای عراق همچنان ادامه دارد. هیآت حاکمه عراق برای مقابله با این وضعیت، همزمان دو زبان متفاوت را بکار میگیرد. اول تا آنجا که … Read More