تجمع کارگران کنتورسازی قزوین مقابل استانداری

روز یکشنبه 10 شهریور ماه، جمعی از کارگران شرکت کنتورسازی قزوین مقابل استانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. بر اساس این گزارش، کارگران شرکت کنتورسازی قزوین در اعتراض … Read More