تداوم اعتراضات و قطع اینترنت در خوزستان

همزمان با ادامه اعتراضات به افزایش گرانی نان در شهرهای مختلف خوزستان؛  خبرهایی نیز از قطع یا کندی اینترنت در این شهرها منتشر شده است. گفته می‌‌شود که دامنه اعتراضات … Read More