اعتراض رانندگان وانت بار نسبت به قطع سهمیه بنزین و بیمه آنها

روز شنبه 7 دیماه جمعی از رانندگان وانت بار در سطح شهر تهران در اعتراض به قطع سهمیه بنزین و بیمه آنها دست به تجمع زدند.