اعتراض اهالی «روستای مولا» در مازندران

اهالی روستای «مولا» در بخش دودانگهٔ  ساری، روز جمعه  7 مرداد ماه با اعتراض به مزایده…