فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

"شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران" طی انتشار فراخوانی از کلیه شاغلان و بازنشستگان خواست…