فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

“شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران” طی انتشار فراخوانی از کلیه شاغلان و بازنشستگان خواست تا در تاریخ ۲ دیماه در اعتراض به شرایط نامناسب معیشتی خود مقابل مجلس دست به تجمع بزنند.