انتقال محمد ابراهیمی به زندان ارومیه

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه 18 تیرماه، محمد ابراهیمی، زندانی محبوس در زندان نقده،…