فوت یک کارگر و مصدوم شدن دو کارگر دیگر در بانه

روز پنجشنبه بیستم مردادماه،  سه کارگر به دلیل گازگرفتگی در چاه، در “بوئین سفلی” از توابع…