معامله قرن، راه حل آمریکا برای فلسطین

چهارشنبه – ۵ تیر – ۱۳۹۸ , 26 – 06 – 2019 در دو روز گذشته…