تظاهرات اعتراضی مردم در شهرهای مختلف ایران

روز چهارشنبه 4 دیماه، در پیشوازی از فراخوان 5 دیماه، مادران جان باختگان، شماری از شهروندان…