تجمع اعتراضی مرغداران در برابر وزارت جهاد کشاورزی

  روز شنبه ۳۱ اردیبهشت، شماری از مرغداران در اعتراض به سیاست‌های جهاد کشاورزی در راستای…