بازگرداندن گروهی دیگر از پناهجویان افغانستانی در آلمان به کابل

یکشنبه – ۲۶ خرداد – ۱۳۹۸ , 16 – 06 – 2019 علیرغم انتقادات فراوان نسبت…