اعتصاب کارگران شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

روز سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه، شماری از کارگران شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان دست به اعتصاب زده و با تجمع جاده‌های دسترسی به این شرکت...