آزادی شعبان محمدی پس از ١٠٢ روز و مسعود نیکخواه پس از ١٠١ روز بازداشت

شعبان محمدی و مسعود نیکخواه از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان به ترتیب بعد از ١٠٢ و ١٠١ روز بازداشت با وثیقه های ٢ میلیارد تومانی موقتا از … Read More