پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران مجتمع معادن مس تکنار بردسکن

روز جمعه 29 آذرماه، کارگران مجتمع معادن مس تکنار بردسکن، بدنبال پرداخت بخشی از مطالباتشان پس…