آمارهای رسمی رژیم، بیانگر فلاکت اقتصادی است

  بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان تیرماه امسال به 4/40…