تداوم اعتراضات مردمی در لبنان

روز شنبه 7 دیماه، در پی اعتراضات لبنان که از بیش از دو ماه پیش شروع…