جمهوری اسلامی و چهار برابر شدن تعداد مهاجرین ایرانی

ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی یکی از کانون های مهاجر خیز جهان است. اگر چه هنوز اکثریت مهاجرت کنندگان از ایران را پناهندگان سیاسی، جوانان بیکار جویای کار تشکیل می … Read More