جمهوری اسلامی و چهار برابر شدن تعداد مهاجرین ایرانی

ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی یکی از کانون های مهاجر خیز جهان است. اگر چه هنوز…