ناتو ابزاری علیۀ هستی و بشریت

جهتِ جهانِ کنونی را به‌آسانی می‌شود در تصمیمات سیاسی و جنگیِ کشورهای عضو ناتو [برهبری امریکا] دید. به‌طورقطع خوانشِ همه‌جانبه از تصمیماتِ [ناتو] ناممکن است، زیراکه بیش از نیمی از … Read More