نامه سرگشاده به: رفقای روند سوسیالیستی کومەلە!

با سلام های گرم، همانطور کە در جریان هستید کمیتە مرکزی منتخب کنگرە ١٧ کومەلە در پلنوم نهم خود بە تاریخ ٢٨ تیرماە ١٤٠٠ طی قطعنامەای، به سهم خود کنار … Read More