شروع طرح فروش نان با کارت یارانه در استان زنجان

در پی تایید و تکذیب‌های فراوان مقامات دولتی رژیم درباره آزاد شدن قیمت آرد و جبران…