ادامه اعتراض کارمندان رسمی وزارت نفت

کارمندان رسمی وزارت نفت در بیش از ۴۵ واحد این وزارتخانه بار دیگر در روز شنبه…