نه شاه نه شیخ نه آسمان، با دست خود گیریم آزادی در پیکار بی امان

علی خامنه‌ای، در سالگرد مرگ خمینی به اظهارات رضا پهلوی که روزِ قبل از آن با پوشش…