اعتراضات مردم پاکستان در امتداد اعتراضات دیگر کشورها

جمعه دهم آبانماه هزاران نفر از مردم تهیدست و ستمدیده پاکستان، در پایتخت این کشور (اسلام آباد) و چندین شهر بزرگ دیگر پاکستان تظاهرات اعتراض آمیز وسیعی به راه انداختند. … Read More