نگرانی های خامنه ای جدی و واقعی هستند

بحران سیاسی جاری درایران، اعتراضات مردم معترض در کف خیابان‌ها، گسترش نارضایتی های صنفی، معیشتی و سیاسی، تداوم اعتصابات کارگری، اعتراض کسبه بازار و دیگر اقشار اجتماعی، تحرکات جدید در … Read More