بی‌‏خبری از وضعیت فعالین کارگری بازداشت شدە شهر بانە

برپایه گزارش دریافتی، خانوادەهای شش فعال کارگری بازداشتی شهر بانە بعد از گذشت بیش از ١٢ روز از بازداشت این فعالین و از زمان انتقالشان بە ادارە اطلاعات سپاە سنندج، … Read More