18 تیر 1378 تجربه ای از جسارت و رزمندگی

  روزهای هجدهم تا بیست و سوم تیرماه ۱۳۷۸ شهر تهران میدان رویاروئی دانشجویان و مردم معترض با دستان خالی با نیروهای تا دندان مسلح رژیم بود. حوادث آن روزها … Read More