مبارزه برای دریافت حقوق عقب افتاده کارگران، می تواند هماهنگ و سراسری شود

  دور جدید اعتصاب و اعتراضات  کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که از…