برگزاری راهپیمایی نه به جنگ با ایران در آمریکا

به گزارش منتشره، روز پنجشنبه ۱۹ دیماه، هزارن نفر از شهروندان آمریکایی در واشنگتن و دیگر شهرها اقدام به راهیپمایی موسوم به “نه به جنگ با ایران” نمودند.