تجمع مستمری بگیران صندوق بازنشستگی هما

روز سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه، جمعی از مستمری بگیران صندوق بازنشستگی هما، در اعتراض به انتقال این صندوق بازنشستگی به صندوق کشوری در مقابل...