ایمنی محیط کار با همبستگی طبقاتی کارگران به سرمایه داران و دولت حامی آنان تحمیل می شود

حوادث کار در ایران روزانه جان ده‌ها کارگر را می‌گیرد. آمارهای انتشار یافته از جانب نهادهای…