اسبان زین کرده، بی سوار می مانند !

  اپوزیسیونِ راستِ حکومت اسلامی از سلطنت طلبان تا مجاهدین، اسبان خود را زین کرده و هر…