بازداشت فعال کارگری هیراد پیربداقی

“هیراد پیربداقی” فعال کارگری روز شنبه ۸ مرداد، در منزل شخصی خود واقع در تهران بازداشت…