تجمع اعتراضی کارگران نگهبان پروژه قطار شهری اهواز

روز سه شنبه 18 مردادماه، کارگران نگهبان پروژه قطار شهری اهواز در اعتراض به رویه پرداخت…